Windows 的 KMS 激活密钥(Product GVLK)

https://docs.microsoft.com/zh-cn/windows-server/get-started/kms-client-activation-keys

Windows Server 2022(LTSC 版本)

Windows Server 2022 Datacenter
WX4NM-KYWYW-QJJR4-XV3QB-6VM33

Windows Server 2022 Standard
VDYBN-27WPP-V4HQT-9VMD4-VMK7H

Windows Server 2019(LTSC 版本)

Windows Server 2019 Datacenter
WMDGN-G9PQG-XVVXX-R3X43-63DFG

Windows Server 2019 Standard
N69G4-B89J2-4G8F4-WWYCC-J464C

Windows Server 2019 Essentials
WVDHN-86M7X-466P6-VHXV7-YY726

Windows Server 2016(LTSC 版本)

Windows Server 2016 Datacenter
CB7KF-BWN84-R7R2Y-793K2-8XDDG

Windows Server 2016 Standard
WC2BQ-8NRM3-FDDYY-2BFGV-KHKQY

Windows Server 2016 Essentials
JCKRF-N37P4-C2D82-9YXRT-4M63B

Windows Server 版本 20H2、2004、1909、1903 和 1809

Windows Server Datacenter
6NMRW-2C8FM-D24W7-TQWMY-CWH2D

Windows Server Standard
N2KJX-J94YW-TQVFB-DG9YT-724CC

Windows Server 版本 1803

Windows Server Datacenter
2HXDN-KRXHB-GPYC7-YCKFJ-7FVDG

Windows Server Standard
PTXN8-JFHJM-4WC78-MPCBR-9W4KR

Windows Server 版本 1709

Windows Server Datacenter
6Y6KB-N82V8-D8CQV-23MJW-BWTG6

Windows Server Standard
DPCNP-XQFKJ-BJF7R-FRC8D-GF6G4

Windows 10/11

Windows 10/11 专业版
W269N-WFGWX-YVC9B-4J6C9-T83GX

Windows 10/11 专业版 N
MH37W-N47XK-V7XM9-C7227-GCQG9

Windows 10/11 专业工作站版
NRG8B-VKK3Q-CXVCJ-9G2XF-6Q84J

Windows 10/11 专业工作站版 N
9FNHH-K3HBT-3W4TD-6383H-6XYWF

Windows 10/11 专业教育版
6TP4R-GNPTD-KYYHQ-7B7DP-J447Y

Windows 10/11 专业教育版 N
YVWGF-BXNMC-HTQYQ-CPQ99-66QFC

Windows 10/11 教育版
NW6C2-QMPVW-D7KKK-3GKT6-VCFB2

Windows 10/11 教育版 N
2WH4N-8QGBV-H22JP-CT43Q-MDWWJ

Windows 10/11 企业版
NPPR9-FWDCX-D2C8J-H872K-2YT43

Windows 10/11 企业版 N
DPH2V-TTNVB-4X9Q3-TJR4H-KHJW4

Windows 10/11 企业版 G
YYVX9-NTFWV-6MDM3-9PT4T-4M68B

Windows 10/11 企业版 G N
44RPN-FTY23-9VTTB-MP9BX-T84FV

Windows 10 LTSC 2019/2021

Windows 10 企业版 LTSC 2019/2021
M7XTQ-FN8P6-TTKYV-9D4CC-J462D

Windows 10 企业版 N LTSC 2019/2021
92NFX-8DJQP-P6BBQ-THF9C-7CG2H

Windows 10 LTSB 2016

Windows 10 企业版 LTSB 2016
DCPHK-NFMTC-H88MJ-PFHPY-QJ4BJ

Windows 10 企业版 N LTSB 2016
QFFDN-GRT3P-VKWWX-X7T3R-8B639

Windows 10 LTSB 2015

Windows 10 企业版 2015 LTSB
WNMTR-4C88C-JK8YV-HQ7T2-76DF9

Windows 10 企业版 2015 LTSB N
2F77B-TNFGY-69QQF-B8YKP-D69TJ

Windows Server 2012 R2

Windows Server 2012 R2 Server Standard
D2N9P-3P6X9-2R39C-7RTCD-MDVJX

Windows Server 2012 R2 Datacenter
W3GGN-FT8W3-Y4M27-J84CP-Q3VJ9

Windows Server 2012 R2 Essentials
KNC87-3J2TX-XB4WP-VCPJV-M4FWM

Windows Server 2012

Windows Server 2012
BN3D2-R7TKB-3YPBD-8DRP2-27GG4

Windows Server 2012 N
8N2M2-HWPGY-7PGT9-HGDD8-GVGGY

Windows Server 2012 单语言版
2WN2H-YGCQR-KFX6K-CD6TF-84YXQ

Windows Server 2012 特定国家/地区版
4K36P-JN4VD-GDC6V-KDT89-DYFKP

Windows Server 2012 Server 标准版
XC9B7-NBPP2-83J2H-RHMBY-92BT4

Windows Server 2012 MultiPoint 标准版
HM7DN-YVMH3-46JC3-XYTG7-CYQJJ

Windows Server 2012 MultiPoint 高级版
XNH6W-2V9GX-RGJ4K-Y8X6F-QGJ2G

Windows Server 2012 Datacenter
48HP8-DN98B-MYWDG-T2DCC-8W83P

Windows Server 2008 R2

Windows Server 2008 R2 Web 版
6TPJF-RBVHG-WBW2R-86QPH-6RTM4

Windows Server 2008 R2 HPC 版
TT8MH-CG224-D3D7Q-498W2-9QCTX

Windows Server 2008 R2 标准版
YC6KT-GKW9T-YTKYR-T4X34-R7VHC

Windows Server 2008 R2 企业版
489J6-VHDMP-X63PK-3K798-CPX3Y

Windows Server 2008 R2 数据中心版
74YFP-3QFB3-KQT8W-PMXWJ-7M648

面向基于 Itanium 系统的 Windows Server 2008 R2
GT63C-RJFQ3-4GMB6-BRFB9-CB83V

Windows Server 2008

Windows Web Server 2008
WYR28-R7TFJ-3X2YQ-YCY4H-M249D

Windows Server 2008 标准版
TM24T-X9RMF-VWXK6-X8JC9-BFGM2

不带 Hyper-V 的 Windows Server 2008 标准版
W7VD6-7JFBR-RX26B-YKQ3Y-6FFFJ

Windows Server 2008 企业版
YQGMW-MPWTJ-34KDK-48M3W-X4Q6V

不带 Hyper-V 的 Windows Server 2008 企业版
39BXF-X8Q23-P2WWT-38T2F-G3FPG

Windows Server 2008 HPC
RCTX3-KWVHP-BR6TB-RB6DM-6X7HP

Windows Server 2008 Datacenter
7M67G-PC374-GR742-YH8V4-TCBY3

不带 Hyper-V 的 Windows Server 2008 数据中心版
22XQ2-VRXRG-P8D42-K34TD-G3QQC

面向基于 Itanium 系统的 Windows Server 2008
4DWFP-JF3DJ-B7DTH-78FJB-PDRHK

Windows 8.1

Windows 8.1 专业版
GCRJD-8NW9H-F2CDX-CCM8D-9D6T9

Windows 8.1 专业版 N
HMCNV-VVBFX-7HMBH-CTY9B-B4FXY

Windows 8.1 企业版
MHF9N-XY6XB-WVXMC-BTDCT-MKKG7

Windows 8.1 企业版 N
TT4HM-HN7YT-62K67-RGRQJ-JFFXW

Windows 8

Windows 8 专业版
NG4HW-VH26C-733KW-K6F98-J8CK4

Windows 8 专业版 N
XCVCF-2NXM9-723PB-MHCB7-2RYQQ

Windows 8 企业版
32JNW-9KQ84-P47T8-D8GGY-CWCK7

Windows 8 企业版 N
JMNMF-RHW7P-DMY6X-RF3DR-X2BQT

Windows 7

Windows 7 专业版
FJ82H-XT6CR-J8D7P-XQJJ2-GPDD4

Windows 7 专业版 N
MRPKT-YTG23-K7D7T-X2JMM-QY7MG

Windows 7 专业版 E
W82YF-2Q76Y-63HXB-FGJG9-GF7QX

Windows 7 企业版
33PXH-7Y6KF-2VJC9-XBBR8-HVTHH

Windows 7 企业版 N
YDRBP-3D83W-TY26F-D46B2-XCKRJ

Windows 7 企业版 E
C29WB-22CC8-VJ326-GHFJW-H9DH4

© 版权声明
THE END
喜欢就支持一下吧
点赞12赞赏 分享
评论 抢沙发
头像
欢迎您留下宝贵的见解!
提交
头像

昵称

取消
昵称表情代码图片

    请登录后查看评论内容